Svar på interpellasjon om busstilbud til Birkenes og Lillesand

I dag fikk jeg svar på min interpellasjon til fylkestinget, om bedre busstilbud til vestre delen av Aust-Agder.

 

Svar:

På grunn av fylkesordførers styreverv i AKT svarer fylkesvaraordfører på interpellasjonen.

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for utvikling og finansiering av kollektivtilbudet, mens AKT gjennomfører den daglige driften.

AKT arbeider kontinuerlig med å utvikle rutetilbudet innenfor de økonomiske rammene som gis. Det er mange ønsker om bedre busstilbud, både i områder med tett befolkning, hvor kollektivtrafikken har gode forutsetninger for å ta markedsandeler, og i områder med lav befolkningstetthet hvor markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk er svakere. Dette gjør det nødvendig å prioritere bruken av ressurser og tilpasse rutetilbudet ut fra lokale forhold.

Skole

I høst endret grunnskolene i Birkenes start- og sluttider fra skolestart. Avgangstidene på skolebussene og rutebussene ble endret for å passe til nye start- og sluttider. Endringene medførte lang ventetid etter skoleslutt for videregående elever på strekningen Lillesand–Birkeland. Ca. tre uker etter skolestart ble det satt inn en ekstra avgang, samt justert på en annen avgang, slik at ventetiden ble minimert for Birkeneselever som går på videregående skole i Lillesand, Grimstad eller Arendal.

Rutetilbud

Kundene i kollektivtrafikken ønsker høy frekvens og rask reisetid. For at kollektivtilbudet skal være et reelt alternativ til bil, må bussene derfor ta del i reistidsgevinsten som nye forbedrede veistrekninger gir. Ut fra dette har en valgt å ta ut effektene på reisetid ved å la rutetilbudet kjøre mest mulig på ny E18 mellom Lillesand og Kristiansand.

Da ny E18 ble åpnet i 2009 gikk det en linje gjennom Lillesand via gamle E18 forbi Vestre Vallesverd til Sørlandsparken og Rona, nesten tilsvarende linjen som foreslås i interpellasjonen. Denne linjen hadde svært få passasjerer. Årsaken var trolig både at passasjergrunnlaget underveis er for lite og at traseen ikke var attraktiv (rask) nok. Dagens tilbud på linje 139 Lillesand-Høvåg-Kristiansand består av ni avganger i hver retning per dag. Linjen kjører via UiA. Skoleskyss er styrende for flere av avgangene, men tilbudet er også lagt opp slik at det kan være mulig å benytte linjen til arbeidsreiser. Linje 138 er en lokalbuss som fungerer som matebuss mellom linje 139 og områdene Ulvøysund/Skottevik. Byttepunktet er Høvåg skole. Som for mange andre områder i fylket har det ikke vært mulig å opprettholde kvelds-/helgetilbud i slike områder med et svært begrenset marked.

AKT overtar ansvaret for kollektivtransporten i Birkenes kommune fra 1. januar 2017. Fra oppstart videreføres dagens ruteopplegg. Et forbedret bybusstilbud i Lillesand vil bli vurdert i forhold til befolkningsgrunnlaget for en slik linje. I forbindelse med en bymiljøavtale for Kristiansandsregionen vil det bli vurdert å forsterke rutetilbudet fra Birkenes og Lillesand til Kristiansand.

Ut fra interpellantens spørsmål mener fylkesvaraordfører det allerede er gjort mye for å tilpasse skoleskyssen i Lillesand og Birkenes. AKT vurderer fortløpende behovene og mulighetene som er for justeringer av kollektivtilbudet innenfor de økonomiske rammene de har tilgjengelig. Gjennom arbeidet med bymiljøavtalen i Kristiansandsområdet vil det bli gjennomført analyser for hvordan en kan styrke kollektivtilbudet til de mindre kommunene. Fylkesvaraordfører kan ikke se at det er behov for å bestille utredninger utover dette.

Post to Twitter

You may also like...