Ja til Agder, Nei til K5

FylkesgrensaLeserinnlegg

Som politiker i både Aust-Agder fylkesting og Lillesand bystyre er jeg tett involvert i både arbeidet med kommunereform og regionreform. Begge disse sakene bærer preg av hastverk fra regjeringens side. Kommunalministeren har pålagt kommuner og fylkeskommuner til å føre samtaler om sammenslåinger, men uten å si noe særlig om forutsetningene for sammenslåingene.

Med dette har regjeringen begynt i helt feil ende. Først når vi vet hvilke fremtidige oppgaver kommuner og fylkeskommuner skal ha, så kan vi eventuelt ta stilling til hvordan vi skal organisere oss. Og så er spørsmålet, er det et mål i seg selv å lage større enheter? Større kommuner og større fylkeskommuner/regioner? Regjeringen ønsker åpenbart det, men jeg er uenig.

Det viktigest for innbyggerne er tjenestetilbudet. Både mindre kommuner og mindre fylkeskommuner kan levere gode tjenester. Lillesand kommune og Aust-Agder fylkeskommune er gode eksempler på det.

Jeg håper at deltakelsen i folkeavstemningen om Nye Kristiansand og K5 blir høy, slik at vi i bystyret får et tydelig signal. Selv vil jeg stemme nei til K5 den 6. juni, og deretter sammen med mine partifeller i KrF vurdere resultatet fra folkeavstemning og spørreundersøkelse før bystyrets møte 22. juni med endelig vedtak om K5. Som flere andre partier er KrF delt i denne saken.

Jeg for min del mener at tiden er langt fra moden for å vurdere å etablere en slik storkommune. Vi vet ingenting om konsekvensene av et vedtak om sammenslåing, selv om vi kan ane en del. Vi gjør dette nå, kun fordi regjeringen har satt en frist på 30. juni. Senest da må vi ha fattet et vedtak om sammenslåing, hvis ikke blir vi straffet økonomisk.

Opprettelsen av en K5-kommune er et godt eksempel på noe som ikke er modent. Det er derimot etablering av ett Agder. Aust- og Vest-Agder har i dag felles regionplan med underliggende planverk, felles organisering på andre områder som politiet, helseforetak, universitet og nå sist fått felles fylkesmannsembete. I tillegg felles kommunikasjoner og felles bo- og arbeidsmarkedsområder på kryss av fylkesgrensene. Vi vet i stort sett hva vi får om vi slår oss sammen med Vest-Agder. For oss som bor langs fylkesgrensen er det en ekstra motivasjon at vi slipper en rekke grenseutfordringer.

Når jeg sier ja til ett Agder, er det basert på at vi har fått helt nye forutsetninger. Regjeringen vil danne større regioner, og vi kan fort bli sammenslått med Vest-Agder med tvang. Regjeringen har åpnet for tvangssammenslåinger, i motsetning til i kommunereformen hvor det skal skje frivillig.

Vårt vedtak i fylkestinget 26. april om å ta initiativ til samtaler om ett Agder innebærer at vi kan styre prosessen selv, og det er til det beste for innbyggerne i Aust-Agder. Så skal vi ha en omfattende innbyggerundersøkelse i år, før vi endelig tar stilling til regionspørsmålet i desember i år.

For fylkeskommunene er dette med sammenslåing noe som har vært drøftet mye oppigjennom årene og mange ulike sider ved saken er blitt belyst både en, to og tre ganger. Slik er det ikke for kommunereformen og K5. Er det riktig å stresse gjennom et ugjennomtenkt vedtak om kommunesammenslåing, før vi vet hvordan regionnivået vil se ut? Jeg mener ikke det. La oss først gå videre med en mulig etablering av en ny, større region. Så kan vi deretter se hvordan samarbeidet med nabokommunene utvikler seg. Vi trenger ikke å gå inne i en storkommune akkurat på dette tidspunktet. Derfor stemmer jeg nei til K5.

Andreas Brovig
Bystyrerepresentant i Lillesand og fylkestingsrepresentant i Aust-Agder for KrF

Post to Twitter

You may also like...